Privacybeleid.

Version 1.2 • Bijgewerkt op 27 april 2023

Privacyverklaring van PAY BY B UAB

PAY BY B UAB verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van zijn Gebruikers.

Dit document kan worden afgedrukt via de printopdracht in de instellingen van elke browser.

Verwerkingsverantwoordelijke

PAY BY B UAB
KONSTITUCIJOS PR. 21
VILNIUS, LT-09306
LITOUWEN

E-mail contactpersoon Verwerkingsverantwoordelijke: support@paybyb.com

Soorten verzamelde Gegevens

De soorten Persoonsgegevens die PAY BY B UAB zelf of via derden verzamelt, zijn onder andere: Cookies; Gebruiksgegevens; e-mailadres; naam; rekeningnummer, sort code, IBAN, Universally unique identifier (UUID); gegevens die worden doorgegeven tijdens het gebruik van de Dienst.

Volledige informatie over elk type Persoonsgegevens dat wordt verzameld, vindt u in de specifieke gedeelten van deze privacyverklaring of in specifieke toelichtende tekst die wordt weergegeven voordat de gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens kunnen vrijwillig door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van PAY BY B UAB.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle door PAY BY B UAB gevraagde Gegevens verplicht. Het niet verstrekken van deze Gegevens kan het voor PAY BY B UAB onmogelijk maken om zijn Diensten te verlenen. In gevallen waarin PAY BY B UAB specifiek vermeldt dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, staat het de Gebruiker vrij om deze Gegevens niet mee te delen zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst.

Gebruikers die niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke.

Elk gebruik van Cookies - of van andere volginstrumenten - door PAY BY B UAB of door diensten van derden die door PAY BY B UAB worden gebruikt, dient om de door de Gebruiker gewenste Dienst te verlenen, naast alle andere doeleinden die in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar, worden beschreven.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle Persoonsgegevens van derden die zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld via PAY BY B UAB en bevestigen dat zij toestemming hebben van de derde om de Gegevens aan de Verwerkingsverantwoordelijke te verstrekken.

Wijze en locatie van Gegevensverwerking

Verwerkingsmethoden

De Verwerkingsverantwoordelijke neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, en openbaarmaking, wijziging of onbevoegde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.

De Gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-tools, volgens organisatorische procedures en methoden die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. In sommige gevallen zijn de Gegevens mogelijk niet alleen toegankelijk voor de Verwerkingsverantwoordelijke, maar ook voor personen die verantwoordelijk zijn voor of betrokken zijn bij bepaalde activiteiten van PAY BY B UAB (administratie, verkoop, marketing, juridische zaken, systeembeheer) of externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, postbezorgers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, door de Verwerkingsverantwoordelijke zijn aangewezen als Gegevensverwerkers. De actuele lijst van deze partijen kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Verwerkingsverantwoordelijke.

Rechtsgrond voor verwerking

De Verwerkingsverantwoordelijke mag Persoonsgegevens van Gebruikers verwerken indien een van de volgende situaties van toepassing is:

• Gebruikers hebben toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Gebruikers kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken.

• de verstrekking van Gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;

• de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen;

• de verwerking houdt verband met een taak die in het algemeen belang worden uitgevoerd;

• de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.

De Verwerkingsverantwoordelijke verduidelijkt in elk geval op verzoek de specifieke rechtsgrond die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die noodzakelijk is om een contract af te sluiten.

Locatie

De Gegevens worden verwerkt in de kantoren van de Verwerkingsverantwoordelijke en op andere locaties waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker kan gegevensoverdracht inhouden dat de Gegevens van de Gebruiker naar een ander land dan het eigen land worden overgedragen. Voor meer informatie over de locatie waar dergelijke overgedragen Gegevens worden verwerkt, raadplegen Gebruikers het gedeelte met details over de verwerking van Persoonsgegevens.

Gebruikers hebben daarnaast recht op informatie over de rechtsgrond van gegevensoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die valt onder internationaal publiekrecht of die is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de veiligheidsmaatregelen die de Verwerkingsverantwoordelijke heeft genomen om de betreffende Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer informatie inwinnen door de betreffende gedeelten van dit document te raadplegen of door navraag te doen bij de Verwerkingsverantwoordelijke via de informatie in het contactgedeelte.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dit nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Als gevolg hiervan zullen:

• Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Verwerkingsverantwoordelijke en de Gebruiker, worden bewaard totdat dit contract volledig is uitgevoerd. Houd er rekening mee dat dit, indien van toepassing, het bewaren kan inhouden van uw gegevens voor restitutiedoeleinden of totdat uw recht op restitutie vervalt.

• Persoonsgegevens die worden verzameld ten behoeve van de legitieme belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke worden bewaard zolang als nodig is om deze doeleinden te vervullen. Specifieke informatie met betrekking tot de legitieme belangen die door de Verwerkingsverantwoordelijke worden nagestreefd vinden Gebruikers in de relevante gedeelten van dit document. Ook kunnen ze hiervoor contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan Persoonsgegevens langer bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Daarnaast is de Verwerkingsverantwoordelijke mogelijk verplicht Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit vereist is voor het nakomen van een wettelijke verplichting of in opdracht van een autoriteit.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens verwijderd. Het recht op toegang, het recht op wissing, het recht op rectificatie en het recht op overdraagbaarheid van gegevens kan derhalve na het verstrijken van de bewaartermijn niet worden afgedwongen.

Doeleinden van de verwerking

De Gegevens over de Gebruiker worden verzameld om de Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen Diensten te verlenen, aan diens wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op handhavingsverzoeken, diens eigen rechten en belangen (of die van Gebruikers of derden) te beschermen, eventuele kwaadaardige of frauduleuze activiteiten op te sporen, evenals het volgende: analyse, tagbeheer, contacten beheren en berichten verzenden, contact opnemen met de Gebruiker, beheer van Gebruikersdatabases en Interactie met live chat-platformen.

Voor specifieke informatie over elk doel waarvoor de Persoonsgegevens worden gebruikt, kan de Gebruiker het gedeelte “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” raadplegen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende derden:

Diensten

PAY BY B UAB levert de Diensten, inclusief het initiëren van betalingen en, indien van toepassing, het verwerken van restituties.

Rapyd (Cashdash UK Limited)

Rapyd stelt PAY BY B UAB in staat restituties te verwerken voor betalingen die zijn geïnitieerd door de Gebruiker. Persoonsgegevens die worden verwerkt: naam, rekeningnummer, sort code, IBAN. Verwerkingslocatie: Verenigd Koninkrijk – privacybeleid

Analyse

De in dit gedeelte vermelde diensten stellen de Verwerkingsverantwoordelijke in staat om webverkeer te monitoren en analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van Gebruikers te volgen.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Ireland Limited (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van PAY BY B UAB te volgen en te onderzoeken, om rapporten over zijn activiteiten op te stellen en om deze te delen met andere Google-diensten. Google gebruikt de verzamelde Gegevens mogelijk om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. Persoonsgegevens die worden verwerkt: Cookies; Gebruiksgegevens. Verwerkingslocatie: Ireland – privacybeleid

Contact opnemen met de Gebruiker

Mailinglijst of nieuwsbrief (PAY BY B UAB)

Met de aanmelding voor de mailinglijst of de nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de contactlijst van degenen die e-mailberichten kunnen ontvangen waarin informatie van commerciële of promotionele aard over PAY BY B UAB wordt verstrekt. Persoonsgegevens die worden verwerkt: e-mailadres; voornaam; achternaam.

Interactie met live chat-platformen

Dit type dienst stelt Gebruikers in staat om rechtstreeks vanaf de pagina’s van PAY BY B UAB te communiceren met live chat-platformen van derden, om contact op te nemen met de ondersteuningsdienst van PAY BY B UAB of deze ondersteuningsdienst contact met hen te laten opnemen.

Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan deze browser- en Gebruiksgegevens verzamelen op de pagina’s waarop deze is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers de dienst niet actief gebruiken. Daarnaast kunnen live chat-gesprekken worden vastgelegd.

Zendesk Chat (Zendesk, Inc.)

Zendesk Chat is een dienst voor interactie met het live chat-platform van Zendesk, aangeboden door Zendesk, Inc. Persoonsgegevens die worden verwerkt: Gegevens die tijdens het gebruik van de dienst worden gecommuniceerd; e-mailadres; Gebruiksgegevens. Verwerkingslocatie: Verenigde Staten – privacybeleid.

Contacten beheren en berichten verzenden

Dit type dienst maakt het beheer mogelijk van databases met e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contactgegevens om met de Gebruiker te kunnen communiceren.

Deze diensten kunnen tevens gegevens verzamelen over de datum en tijd waarop het bericht door de Gebruiker is bekeken, en wanneer de Gebruiker interactie had met het bericht, bijvoorbeeld door in het bericht op een koppeling te klikken.

Mailchimp (Intuit Inc.)

Mailchimp is een dienst voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten, aangeboden door Intuit Inc. Persoonsgegevens die worden verwerkt: e-mailadres; voornaam; achternaam. Verwerkingslocatie: Verenigde Staten – privacybeleid.

Tagbeheer

Dit type dienst helpt de Verwerkingsverantwoordelijke om de tags of scripts die nodig zijn op PAY BY B UAB op gecentraliseerde wijze te beheren.

Hierdoor worden Gebruikersgegevens via deze diensten geleid, wat kan resulteren in het bewaren van deze Gegevens.

Segment (Segment Inc.)

Segment is een tagbeheerdienst aangeboden door Segment.io, Inc. Persoonsgegevens die worden verwerkt: Cookies; Gebruiksgegevens. Verwerkingslocatie: Verenigde Staten – privacybeleid.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager is een tagbeheerdienst aangeboden door Google Ireland Limited: Persoonsgegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens. Verwerkingslocatie: Ierland – privacybeleid

Beheer van Gebruikersdatabases

Dit type dienst stelt de Verwerkingsverantwoordelijke in staat om gebruikersprofielen op te stellen op basis van een e-mailadres, een persoonsnaam of andere informatie die de Gebruiker aan PAY BY B UAB verstrekt, en om de activiteiten van de Gebruiker te volgen via analysefuncties. Deze Persoonsgegevens kunnen ook worden gekoppeld aan openbaar beschikbare informatie over de Gebruiker (bijvoorbeeld profielen van sociale netwerken) en worden gebruikt om privéprofielen op te bouwen die de Verwerkingsverantwoordelijke kan weergeven en gebruiken om PAY BY B UAB te verbeteren.

Door middel van enkele van deze diensten kan tevens het verzenden van getimede berichten naar de Gebruiker mogelijk worden gemaakt, zoals e-mails op basis van specifieke acties die op PAY BY B UAB worden uitgevoerd.

Informatie over afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties

Naast de functies voor afmelden die worden geboden door de diensten die in dit document worden vermeld, kunnen Gebruikers in het betreffende gedeelte van het Cookiebeleid meer te weten komen over hoe ze zich in het algemeen kunnen afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties.

Rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die worden verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke.

Gebruikers hebben met name het recht om het volgende te doen:

• Op elk moment hun toestemming intrekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken als ze eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.

• Bezwaar maken tegen de verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op basis van gerechtvaardigde belangen of ten behoeve van direct marketing. Meer informatie vindt u in het betreffende gedeelte hieronder.

• Hun Gegevens inzien. Gebruikers hebben het recht te vernemen of Gegevens worden verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke, om informatie te verkrijgen met betrekking tot bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te verkrijgen van de Gegevens die worden verwerkt.

• Juistheid controleren en om rectificatie verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en deze te laten bijwerken of corrigeren.

• De verwerking van hun Gegevens beperken. Onder bepaalde omstandigheden hebben Gebruikers het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dit geval zal de Verwerkingsverantwoordelijke de betreffende Gegevens niet verwerken voor een ander doel dan het opslaan ervan.

• Hun Persoonsgegevens laten verwijderen of op een andere manier laten wissen. Onder bepaalde omstandigheden hebben Gebruikers het recht om hun Gegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke te laten wissen.

• Hun Gegevens ontvangen en laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht om hun Gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en, indien technisch mogelijk, om deze zonder enige belemmering te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens langs geautomatiseerde weg worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een contract waarin de Gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen daarvan.

• Een klacht indienen. Gebruikers hebben het recht om een rechtsvordering in te dienen bij de Staatsinspectie voor Gegevensbescherming van Litouwen op https://vdai.lrv.lt/en/, of bij hun bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

Informatie over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen die door de Verwerkingsverantwoordelijke worden nagestreefd, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een reden op te geven die verband houdt met hun specifieke situatie om het bezwaar te rechtvaardigen.

Gebruikers dienen zich er in ieder geval van bewust te zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, zij te allen tijde bezwaar kunnen maken tegen deze verwerking zonder hiervoor een reden te hoeven opgeven. Gebruikers kunnen de relevante gedeelten van dit document raadplegen om te achterhalen of de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van direct marketing.

Uitoefening van deze rechten

Verzoeken tot uitoefening van Gebruikersrechten kunnen worden gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke via de contactgegevens in dit document. Dergelijke verzoeken kunnen kosteloos worden ingediend en zullen zo snel mogelijk, maar altijd binnen een maand door de Verwerkingsverantwoordelijke worden behandeld.

Cookiebeleid

PAY BY B UAB gebruikt Trackers. De Gebruiker kan voor meer informatie hierover het Cookiebeleid raadplegen.

Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van Gegevens

Gerechtelijke stappen

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Verwerkingsverantwoordelijke worden gebruikt voor rechtsdoeleinden in de rechtbank of tijdens de fasen die leiden tot mogelijke gerechtelijke stappen als gevolg van onjuist gebruik van PAY BY B UAB of de gerelateerde Diensten.

De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat de Verwerkingsverantwoordelijke op verzoek van overheidsinstanties kan worden verplicht om persoonsgegevens te verstrekken.

Aanvullende informatie over Persoonsgegevens van de Gebruiker

Naast de informatie in deze privacyverklaring kan PAY BY B UAB de Gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor exploitatie- en onderhoudsdoeleinden kunnen PAY BY B UAB en eventuele diensten van derden bestanden verzamelen waarin interactie met PAY BY B UAB wordt geregistreerd (systeemlogboeken) en hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Informatie die niet in deze kennisgeving is opgenomen

Meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Verwerkingsverantwoordelijke. Zie hiervoor de contactgegevens aan het begin van dit document.

Omgang met “Do Not Track”-verzoeken

PAY BY B UAB ondersteunt geen “Do Not Track”-verzoeken.

Raadpleeg het privacybeleid bij eventuele diensten van derden om te bepalen of deze “Do Not Track”-verzoeken honoreren.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring door zijn Gebruikers hiervan op deze pagina en eventueel binnen PAY BY B UAB op de hoogte te stellen en/of, voor zover technisch en juridisch haalbaar, een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via alle contactgegevens waarover de Verwerkingsverantwoordelijke beschikt. Het wordt ten zeerste aanbevolen om regelmatig onderaan deze pagina de datum van laatste wijziging te controleren.

Indien de wijzigingen de verwerkingsactiviteiten beïnvloeden die worden uitgevoerd op basis van de toestemming van de Gebruiker, zal de Verwerkingsverantwoordelijke waar nodig de Gebruiker opnieuw om toestemming vragen.

Definities en juridische verwijzingen

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle informatie waarmee direct, indirect of in combinatie met andere informatie - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk is.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via PAY BY B UAB (of via diensten van derden die binnen PAY BY B UAB worden gebruikt), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de Gebruikers van PAY BY B UAB, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, mislukt, enzovoort), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de Gebruiker worden gebruikt, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina binnen de Toepassing is besteed) en de gegevens over het gevolgde pad binnen de Toepassing met speciale verwijzing naar de volgorde waarop de pagina’s zijn bezocht, en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die PAY BY B UAB gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, overeenkomt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon naar wie de Persoonsgegevens verwijzen.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die namens de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Verwerkingsverantwoordelijke

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of in samenspraak met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van PAY BY B UAB. Tenzij anders vermeld is PAY BY B UAB de Verwerkingsverantwoordelijke.

Dienst

De dienst die wordt geleverd door PAY BY B UAB zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/in deze toepassing.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, hebben alle verwijzingen naar de Europese Unie in dit document betrekking op alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies zijn Trackers die bestaan uit kleine datasets die in de browser van de Gebruiker worden opgeslagen.

Tracker

Tracker verwijst naar elke technologie - zoals cookies, unieke identificatoren, webbakens, ingesloten scripts, e-tags en vingerafdrukken - die het mogelijk maakt om Gebruikers te volgen, bijvoorbeeld door het verkrijgen van toegang tot of het opslaan van informatie op het apparaat van de Gebruiker.

Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder Art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op PAY BY B UAB, tenzij in dit document anders wordt vermeld.